Μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές επενδύσεις: Ενεργητικό ή παθητικό στη λογιστική

 Οι χρηματοοικονομικές επενδύσεις αποτελούν σημαντικό μέρος της οικονομικής υγείας μιας εταιρείας. Αντιπροσωπεύουν κεφάλαια που επενδύονται σε χρηματοπιστωτικά μέσα με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμων αποδόσεων. Πώς όμως ταξινομούνται λογιστικά αυτές οι επενδύσεις; Είναι περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις; Αυτό το άρθρο διερευνά τη φύση των μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών επενδύσεων, τη λογιστική ταξινόμησή τους και τους λογαριασμούς που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή τους.

Είναι περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις;

Μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές επενδύσεις: Ορισμός και χαρακτηριστικά

.

Οι μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές επενδύσεις είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για περίοδο μεγαλύτερη του ενός έτους. Οι επενδύσεις αυτές πραγματοποιούνται με την προσδοκία απόκτησης αποδόσεων μέσω διαφόρων μηχανισμών, όπως:

Οι μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές επενδύσεις είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που διακρατούνται για περίοδο μεγαλύτερη του ενός έτους.
 • Αύξηση της αξίας του επενδεδυμένου κεφαλαίου: Στην περίπτωση μετοχών ή μεριδίων σε επενδυτικά κεφάλαια, η αξία των μέσων αυτών αναμένεται να αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου.
 • Αντίληψη των μερισμάτων ή των αποδόσεων: Οι μετοχές και ορισμένα ομόλογα πληρώνουν μερίσματα ή τόκους στους επενδυτές σε περιοδική βάση.
 • Πώληση σε υψηλότερη τιμή από την τιμή αγοράς: Στην περίπτωση μέσων όπως ομόλογα ή έντοκα γραμμάτια, αναμένεται να πωληθούν σε υψηλότερη τιμή από την τιμή αγοράς κατά την ημερομηνία λήξης τους.

Οι μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές επενδύσεις διαφέρουν από τις βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές επενδύσεις ως προς τον χρονικό τους ορίζοντα. Οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις αναμένεται να μετατραπούν σε μετρητά σε λιγότερο από ένα έτος, ενώ οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις έχουν μεγαλύτερο επενδυτικό ορίζοντα.

Οι μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές επενδύσεις διαφέρουν από τις βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές επενδύσεις στο χρονικό τους ορίζοντα.

Μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές επενδύσεις: ¿Ενεργητικό ή Παθητικό;

Στη λογιστική, οι μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές επενδύσεις ταξινομούνται ως περιουσιακά στοιχεία. Τα περιουσιακά στοιχεία αντιπροσωπεύουν οικονομικούς πόρους που ανήκουν στην επιχείρηση και αναμένεται να δημιουργήσουν μελλοντικά κέρδη. Υπό αυτή την έννοια, οι μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές επενδύσεις ανταποκρίνονται σε αυτόν τον ορισμό, καθώς αντιπροσωπεύουν πόρους που επενδύονται με την προσδοκία να αποφέρουν κέρδη στην εταιρεία στο μέλλον.

Τα περιουσιακά στοιχεία αντιπροσωπεύουν οικονομικούς πόρους που ανήκουν στην εταιρεία και αναμένεται να αποφέρουν μελλοντικά κέρδη.

Παθητικό, από την άλλη πλευρά, είναι οικονομικές υποχρεώσεις που έχει η επιχείρηση έναντι τρίτων. Οι μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές επενδύσεις δεν αποτελούν υποχρέωση της εταιρείας, αλλά μάλλον έναν πόρο που έχει στη διάθεσή της.

Οι μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές επενδύσεις δεν αποτελούν υποχρέωση της εταιρείας, αλλά έναν πόρο που έχει στη διάθεσή της.

Λογιστικοί λογαριασμοί για τις μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές επενδύσεις

.

Το ισπανικό Γενικό Σχέδιο Λογαριασμών (PGC) καθιερώνει διαφορετικούς λογαριασμούς για την καταγραφή των μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών επενδύσεων, ανάλογα με τον τύπο του χρηματοοικονομικού μέσου που επενδύεται. Οι κύριοι λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται είναι:

>>>.
 • Λογαριασμός 250: Μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους. Ο λογαριασμός αυτός χρησιμοποιείται για την καταγραφή επενδύσεων σε μετοχές, μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων και άλλα μέσα που αντιπροσωπεύουν δικαιώματα επί των ιδίων κεφαλαίων άλλων εταιρειών.
 • Λογαριασμός 260: Μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους. Ο λογαριασμός αυτός χρησιμοποιείται για την καταγραφή επενδύσεων σε ομόλογα, γραμμάτια και άλλα μέσα που αντιπροσωπεύουν χρέη προς τρίτους.
 • .
 • Λογαριασμός 280: Επενδύσεις σε εταιρείες και οντότητες του ομίλου. Ο λογαριασμός αυτός χρησιμοποιείται για την καταχώρηση επενδύσεων σε θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες που ανήκουν στον εταιρικό όμιλο.
 • .

Η επιλογή του κατάλληλου λογιστικού λογαριασμού εξαρτάται από το είδος του χρηματοπιστωτικού μέσου στο οποίο έχει γίνει η επένδυση.

Παραδείγματα μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών επενδύσεων

.

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών επενδύσεων και ο αντίστοιχος λογιστικός λογαριασμός:

.
 • Επένδυση σε μετοχές εισηγμένης εταιρείας: Λογαριασμός 250: Μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους.
 • Αγορά 10ετών κρατικών ομολόγων: Λογαριασμός 260: Μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους.
 • .
 • Απόκτηση μεριδίων σε επενδυτικό κεφάλαιο: Λογαριασμός 250: Μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές επενδύσεις σε μετοχικούς τίτλους.
 • Επένδυση σε θυγατρική εταιρεία: Λογαριασμός 280: Επενδύσεις σε εταιρείες και οντότητες του ομίλου.

Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα, ενώ ο πλήρης κατάλογος των χρηματοπιστωτικών μέσων που μπορούν να θεωρηθούν ως μακροπρόθεσμες επενδύσεις είναι εκτενής.

Συμπεράσματαón

Οι μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές επενδύσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη χρηματοοικονομική στρατηγική μιας επιχείρησης. Οι επενδύσεις αυτές καθιστούν δυνατή τη δημιουργία μακροπρόθεσμων αποδόσεων, τη διαφοροποίηση των περιουσιακών στοιχείων και την επίτευξη των οικονομικών στόχων μιας εταιρείας.

Από λογιστική άποψη, οι μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές επενδύσεις κατατάσσονται στα περιουσιακά στοιχεία, καθώς αντιπροσωπεύουν οικονομικούς πόρους που ανήκουν στην επιχείρηση και έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μελλοντικά κέρδη. Το ισπανικό εθνικό λογιστικό σχέδιο θεσπίζει διαφορετικούς λογαριασμούς για την καταγραφή αυτών των επενδύσεων, ανάλογα με τον τύπο του χρηματοοικονομικού μέσου που χρησιμοποιείται.

Το ισπανικό εθνικό λογιστικό σχέδιο θεσπίζει διαφορετικούς λογαριασμούς για την καταγραφή αυτών των επενδύσεων, ανάλογα με τον τύπο του χρηματοοικονομικού μέσου που χρησιμοποιείται.

Η κατανόηση της λογιστικής ταξινόμησης των μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών επενδύσεων είναι απαραίτητη για τη σωστή χρηματοοικονομική διαχείριση και την κατάρτιση αξιόπιστων λογιστικών καταστάσεων. 

.